Nuorten mielenterveys

Nuoruuden kehitys

Nuoruuden ikävaihetta leimaa nopea fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu sekä kehitys. Nuoruudessa koetaan myös erilaisia muutoksia suhteessa omaan seksuaalisuuteen, vanhempiin, kavereihin sekä omaan persoonaan.

Ajoittain erittäin nopeat muutokset saattavat hämmentää nuorta. Tavallisia ovat yksittäiset tunne-elämän oireet, jotka heijastavat eri kehitysvaiheita.

Nuoruusikä voidaankin jakaa kolmeen kehitysvaiheeseen ja niillä jokaisella on omat ominaispiirteensä

 • varhaisnuoruus (noin 12–14 v)
 • keskinuoruus (noin 15–17 v)
 • myöhäisnuoruus (noin 18–22 v)

Nuoruuden kehitys alkaa fyysisestä puberteetista ja varhaisnuoruus on nopeiden fyysisten muutosten takia kehityksen kuohuvin vaihe, jota luonnehtii mielialojen, käytöksen ja ihmissuhteiden vaihtelu.

Keskinuoruudessa tunnekuohut useimmiten tasaantuu ja nuori kykenee aiempaa paremmin hallitsemaan impulssejaan sekä suunnittelemaan paremmin omaa toimintaansa.

Myöhäisnuoruudessa käyttäytyminen sekä luonteenpiirteet alkavat vakiintua ja nuoret kiinnostuvat ympäröivästä yhteiskunnasta entistä aktiivisemmin.

Aivojen kehitys

Aivojen kehitys jatkuu hyvin voimakkaana läpi koko nuoruusiän. Aikuisikään asti kehittyvät etenkin ne aivoalueet, jotka osallistuvat esimerkiksi, tunteiden tunnistamiseen, käyttäytymiseen säätelyyn sekä vaativampaan oman toiminnan suunnitelmalliseen ohjaukseen.

Nuorten aivot on huomattavasti aikuisten aivoja herkempiä erilaisten ulkoisten ärsykkeiden haitallisille vaikutuksille, kuten esimerkiksi erilaisille päihteille.

Nuoruusiän kehitys on hyvin yksilöllistä. Joillakin kuohuntavaihe näkyy ulospäin voimakkaana, kun taas joillain sitten taas se ei välttämättä näy ollenkaan. Erilaiset nuoret tarvitsevatkin erityyppistä tukea: toinen tarvitsee suojelua vaaroilta ja toinen taas rohkaisua matkalla itsenäistymiseen.

Nuorten itsetuhoisuus

Itsetuhokäyttäytymisenä pidetään kaikkia niitä sellaisia ajatuksia tai tekoja, jotka uhkaavat nuoren omaa terveyttä sekä henkeä. Itsetuhokäyttäytyminen ei ole häiriö sinänsä, vaan se voi liittyä mihin tahansa yksittäiseen psyykkiseen häiriöön.

Itsetuhokäyttäytymiseksi luokitellaan:

 • itsemurha-ajatukset
 • itsemurha
 • itsemurhayritykset
 • viiltely

Epäsuoraa itsetuhoisuutta on käytös, jossa otetaan selkeästi liian suuria riskejä.

Nuorten mielenterveyden häiriöt

 • Nuorten syömishäiriöt
 • Nuorten masennusoireilu ja masennustilat
 • Nuorten ahdistus ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Psykoosit
 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD)
 • Nuorten päihteiden käyttö ja päihdehäiriöt
 • Käytöshäiriöt

Nuorten itsetuhoisuuden hoito

Itsemurhaa yrittänyt nuori kuuluu aina automaattisesti erikoissairaanhoidon piiriin. Itsetuhoisuutta hoidettaessa on erittäin tärkeää tunnistaa ja hoitaa myös taustalla olevia mielenterveyden häiriöitä sekä muita itsetuhoisuudelle altistavia seikkoja, esimerkkinä päihteiden käyttöön vaikuttaminen. Hoidossa on tärkeää huomioida perhe, koulu ja muu sosiaalinen verkosto. Tuen tarve on usein hyvin pitkäaikaista.